naKogo.info

Jak głosować poza miejscem stałego zamieszkania?

Są dwa sposoby głosowania poza miejscem stałego zamieszkania (poza gminą, w której figuruje się w rejestrze wyborców) - na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania lub poprzez dopisanie się do spisu wyborców. Można wtedy oddać głos w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

  1. 1. Zaświadczenie o prawie do głosowania

    Wyborca może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, dzięki któremu będzie mógł głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się w urzędzie gminy, w której wyborca będzie ujęty w spisie wyborców, najpóźniej w 2. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 23 maja 2014 r. Wniosek może zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej i powinien zawierać: imię(imiona), nazwisko i numer PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość). Zaświadczenie można odebrać za pokwitowaniemx osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę – wyborca powinien wtedy (oprócz wniosku) sporządzić upoważnienie zawierające dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania, gdyż w przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla w miejsca stałego zamieszkania. Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.
  2. 2. Dopisanie do spisu wyborców w miejscu pobytu czasowego

    Wyborca czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy) oraz wyborca nigdzie niezamieszkały, może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli złoży pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek składa się w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa wyborca, najpóźniej w 5. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 maja 2014 r. We wniosku należy podać: imię (imiona), nazwisko, imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL (w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim - nr paszportu lub nazwa i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz adres zamieszkania.

Źródło: strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej - zobacz

Przydatne linki: